Entourage Ottoman

KB4O Model
27 x 0 x 15.75 Dimensions
Features

Entourage Features

Base

Seat

Specifications

Entourage Specifications

KB4O

Model

27 Overall Width
15.75 Overall Height
27 Seat Width
15.75 Seat Height

Materials

Entourage Materials